Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Statutter Bergen Amcar Club.

Statutter for Bergen AmCar Club (BACC)                                          (Består av 19 paragrafer)

Utgitt 26.03.1999 – revidert på årsmøtet 1.02.2000. Styrebehandlet 14.01.2003

Revidert igjen på årsmøtet 6.mars 2017.

 • 1. Navn:
  Klubbens navn er Bergen AmCar Club, forkortes BACC
 • 2. Formål:
  Klubben skal ha som mål å knytte sammen medlemmene, fremme kameratskap, møte likesinnede og utveksle erfaringer og opplysninger angående Amcars både teknisk og samfunnsmessig.
  Klubben skal arbeide for å heve kjøretøyenes standard og fremme trafikksikkerheten, utvide medlemmenes kjennskap til kjøretøyene, tekniske spesifikasjoner, virkemåte og forberedningsmåter, samt være en informasjonssentral omring utstyr / reparasjon / reservedeler.
  Klubben skal arbeide for å utbre allmenn kjennskap til amerikanske biler og tilleggende bilsport i vårt distrikt, samt inspirere medlemmene til å ivareta slike biler her i landet.
 • 3. Innmelding:
  Alle som stiller seg positiv til klubbens formålsparagraf kan bli medlem.
 • 4. Utmelding:
  Medlemmet regnes som utmeldt dersom medlemskontingenten ikke er betalt til rett tid. Medlemmer som melder seg ut eller blir ekskludert, har ikke krav på å få refundert noen av de midler de har skutt inn, herav kontingent. Klubbens merker / emblemer skal straks fjernes og ikke benyttes. Eventuelle eiendeler tilhørende BACC eller AMCAR skal straks tilbakeleveres.
 • 5. Eksklusjon:
  Medlemmer som unnlater å følge klubbens formålsparagraf eller som med sin oppførsel og sine gjerninger skader klubbens renommé utad kan ekskluderes av BACC`s styre. Ekskluderingen gjøres kjent for AMCAR og de andre medlemmene. Medlemmer som har blitt ekskludert har ikke adgang til klubbens møter og lukkede arrangementer. Styret eller AMCAR kan i enkelte tilfeller gjøre unntak.
 • 6. Papirer:
  Formannen skal skrive under på alle papirer. Men unntak av saker som er godkjent av styret og tildelt person som ansvarshavende, for eksempel innkjøp til drift av kafè, arrangementer, kontorrekvisita, klubb-blad etc. Beløpsstørrelser fastsettes av styret for hvert enkelt tilfelle, jamfør paragraf 18. økonomi.
 • 7. Komiteer:
  I alle komiteer skal det være med en fra styret. Unntaket er valgkomiteen.
 • 8. Rundskriv:
  Styret er ansvarlig for innhold og utsendelse av alle rundskriv. Generelle datoer blir orientert om på BACC sine hjemmesider bacc.no Til årsmøtet skal dagsorden, årsberetning, regnskap og forslag til budsjett være medlemmene i hende 2 uker på forhånd. Dette sendes medlemmene på mail. Det sendes referat fra årsmøtet på mail i etterkant.

 

 • 9. Adgang:
  Alle med interesse for klubbens virkeområde er velkommen på klubbens møter, fester og arrangement. Styret kan i spesielle tilfeller arrangere lukkede møter / sammenkomster, hvor kun medlemmer har adgang.
 • 10. Møter:
  Styret tilrettelegger medlemslokalet etter møtes innhold og funksjon.
 • 11. Styremøte:
  Styremøte skal avholdes før neste medlemsmøte. Innkalling til medlemsmøter kan være via sms, mail eller hjemmesidene til BACC. Etter årsmøter innkaller den nye formannen det nye og det gamle styret til et møte hvor man utveksler eiendeler, disposisjonsrett til kontoer og lignende. Formann fordeler arbeidsoppgaver innen styret.
  Styret treffer sine avgjørelser ved simpelt flertall, ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Varamann har kun stemmerett under styremedlemmers fravær.
  Endringer av styresammensetning under valgåret skal godkjennes av medlemmene på neste møte.
  Representanter fra AMCAR har adgang til styremøtene. Styret har myndighet til å opprette komiteer, komiteens mandat og instrukser bestemmes av styret.

 

 • 12. Årsmøtet:
  Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars.
  Alle med gyldig medlemskap har stemmerett under årsmøtet. Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme. Det er mulig å avgi stemme på forhånd eller ved fullmakt.
  Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og det er beslutningsdyktig i alle saker uansett årsmøtets størrelse.
  Alle medlemmer har adgang og talerett under møtet.
  Alle saker av en viss størrelse som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes til styret på forhånd.
  Skriftlig avstemming dersom en tredjedel av de fremmøtte eller styret ønsker det. Simpelt flertall er nok, unntatt i spørsmål om mistillit eller opphør som krever tre-fjerdedels flertall.

 

 • 13. Ekstraordinært årsmøte:
  Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når klubb-styret, AMCAR eller minst halvparten av alle medlemmene bestemmer det. Minst 2 uker varsel. Øvrige regler som for ordinært årsmøte.

 

 • 14. Klubbmøte:
  Klubbmøte holdes så ofte som styret bestemmer, vanligvis 10 ganger per år. Saker som ønskes diskutert tas opp direkte med møteleder. Saker av en viss betydning oversendes styret i god tid.
  Dato for klubbmøter kunngjøres på hjemmesidene til BACC. Programmet for møtet kan helt eller delvis offentliggjøres i innkallingen. Styret kan fastsette inngangspenger.
  Klubbmøtet, uansett størrelse er beslutningsdyktig i alle saker, bortsett fra dem som av klubbstyret, AMCAR eller en tredjedel av de fremmøtte anses som spesielt viktig. Slike saker må fremlegges på neste årsmøte.

 

 

 • 15. Styresammensetning:
  Styret i BACC består av formann, en nestformann, en sekretær, en kasserer, en styrerepresentant og to varamenn.
  I år med partall holdes det valg på formann, kasserer og styrerepresentant 1. I år med oddetall velges nestformann, sekretær. 2 vararepresentanter velges hvert år.
  Dersom det til et verv ikke skulle være en aktuell kandidat, må det allikevel velges et fulltallig styre. Det nye styret får da i oppgave å fordele verv blant de som er valgt.

 

 • 16. Valgprosedyre:
  På møtet opprettes det en valgkomité bestående av 2 personer fra det utgående styret. Komiteen skal organisere og gjennomføre valget samt skaffe kandidater til de aktuelle vervene.
  Det er tillatt med benkeforslag.
  Valglisten må være klar og følge med innkallingen til årsmøtet. Kandidatene kan stå på flere lister. Klubbmedlemmene gir stemme til sin kandidat og derved hans valgliste. Hvis to kandidater har likt stemmeantall og ingen av dem trekker seg, holdes det omvalg enten med en gang eller på neste medlemsmøte. Hvis bare en kandidat stiller må denne likevel velges inn med et flertall. Hvis kandidaten ikke oppnår flertall foretas ny avstemming på neste møte.
  Det nye styret tiltrer straks.

 

 • 17. Mistillit:
  Mistillit forslag kan reises på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2 ukers varsel. Forslaget må støttes av minst tre fjerdedeler av de fremmøtte.
 • 18. Økonomi:
  Utgiftene skal samsvare med budsjett. Styret bestemmer utgifter til ordinær drift. Kasserer skal gi fullmakt / rekvisisjon til alle utgifter.
  Større utgifter må behandles på medlemsmøte / årsmøte. Kasserer og formann skal ha tilgang til klubbens konti. Personer fra styret, med regnskapskyndig, går gjennom regnskapet før årsmøtet. Revisor velges på årsmøtet.
 • 19. Opphør:
  Klubben kan opphøre hvis klubbens årsmøte vedtar det med minst tre fjerdedels flertall. Alle medlemmer må få saksdokumentene sammen med innkallelsen.
  Klubben opphører hvis medlemstallet blir så lavt at AMCAR i samråd med klubbstyret mener det ikke er grunnlag for videre drift.
  Driften opphører som skissert i AMCAR lover paragraf 3 ledd 6d. Ved opphør skal det dannes et avviklingsstyre med 3 representanter fra klubbens styre, 3 medlemmer og en representant fra AMCAR. Avviklingsstyret har som oppgave og er ansvarlig for at klubbens eiendeler så som kontanter, papirer, litteratur og andres eiendeler listeførers og blir anbrakt på forsvarlig vis. Eiendeler som er utlånt til eller ut fra klubben skal raskest mulig returneres. Ved opphør går de som ønsker det automatisk over i den direkte medlemstilslutningen. Ved eksklusjon, opphør eller utmeldelse skal klubbens merker, emblemer og andre aktuelle ting straks tilbakeleveres. Dette gjelder både det enkelte medlem, klubbstyret og klubben selv. Vi viser ellers til AMCAR sine lover vedrørende opphør.